සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.2. රථ සුත්තං

1.8.2. රථය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු රථස්‌ස පඤ්‌ඤාණං කිංසු පඤ්‌ඤාණමග්‌ගිනෝ
කිංසු රට්‌ඨස්‌ස පඤ්‌ඤාණං කිංසු පඤ්‌ඤාණමිත්‌ථියාති

“රථය හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ මොකක්ද? ගින්නක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ මොකක්ද? රටක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ මොකක්ද? ස්ත්‍රියක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ මොකක්ද?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

ධජෝ රථස්‌ස පඤ්‌ඤාණං ධූමෝ පඤ්‌ඤාණමග්‌ගිනෝ
රාජා රට්‌ඨස්‌ස පඤ්‌ඤාණං භත්‌තා පඤ්‌ඤාණමිත්‌ථියාති

“රථයක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ තමයි කොඩිය. ගින්නක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ තමයි දුම. රටක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ තමයි රජ්ජුරුවො. ස්ත්‍රියක් හඳුනගන්න තියෙන ලකුණ තමයි ස්වාමියා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!