සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.3. විත්ත සුත්තං

1.8.3. ධනය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසූධ විත්‌තං පුරිසස්‌ස සෙට්‌ඨං කිංසු සුචිණ්‌ණෝ සුඛමාවහාති
කිංසු හවේ සාදුතරං රසානං කථංජීවිං ජීවිතමාහු සෙට්‌ඨන්‌ති

“මෙලොව සත්වයාට තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ධනය කුමක්ද? මේ සත්වයා කුමක් පුරුදු කළොත්ද සැප ලබන්නෙ? ලෝකයේ රසවත් දේ අතර වඩාත්ම රසවත් දේ කුමක්ද? කොහොම ගතකරන ජීවිතේද ශ්‍රේෂ්ඨ එකක් වෙන්නෙ?”

(භගවා)
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

සද්‌ධීධ විත්‌තං පුරිසස්‌ස සෙට්‌ඨං ධම්‌මෝ සුචිණ්‌ණෝ සුඛමාවහාති
සච්‌චං හවේ සාදුතරං රසානං පඤ්‌ඤාජීවිං ජීවිතමාහු සෙට්‌ඨන්‌ති.

“මෙලොව සත්වයාට තිබෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ධනය ශ්‍රද්ධාවයි. ධර්මය හොඳට පුරුදු කළොත් තමයි සැප ලැබෙන්නෙ. ලෝකයේ තියෙන රසවල් අතර වඩාත්ම රසවත් දේ තමයි සත්‍යය. ප්‍රඥාවෙන් යුතුව ගතකරන ජීවිතය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය වන්නෙ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!