සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

8.4. වුට්ඨි සුත්තං

8.4. වැස්ස මුල් කොට වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු උප්‌පතතං සෙට්‌ඨං කිංසු නිපතතං වරං
කිංසු පවජමානානං කිංසු පවදතං වරන්‌ති

“උඩට නැගෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ මොනවාද? පහළට වැටෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙ මොනවාද? ඇවිද යන අය අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ කවුද? කතා කරන අය අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ කවුද?”

(අපරා දේවතා);
(තව දෙවියෙක්) :

බීජං උප්‌පතතං සෙට්‌ඨං වුට්‌ඨි නිපතතං වරා
ගාවෝ පවජමානානං පුත්‌තෝ පවදතං වරෝති

“උඩට නැගෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ පැළවෙන දේවල් තමයි. පහළට වැටෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ වැස්සයි. ඇවිද යන අය අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ගවයායි. කතා කරන අය අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ පුත්‍රයායි.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

විජ්‌ජා උප්‌පතතං සෙට්‌ඨා අවිජ්‌ජා නිපතතං වරා
සංඝෝ පවජමානානං බුද්‌ධෝ පවදතං වරෝති

“උඩට නැගෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ, (චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය නම් වූ) විද්‍යාව තමයි. අවිද්‍යාව තමයි පහළට වැටෙන දේවල් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ. ඇවිද යන අය අතුරින් ආර්ය සංඝයා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ. කතා කරන අය අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ බුදුරජුන්ය.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!