සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.5. භීත සුත්තං

1.8.5. බිය ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසූ‘ධ භීතා ජනතා අනේකා මග්‌ගෝ ච නේකායතනං ‌පවුත්තෝ
පුච්‌ඡාමි තං ගෝතම භූරිපඤ්‌ඤ කිස්‌මිං ඨිතෝ පරලෝකං න භායේති

“මේ ලෝකයේ නොයෙක් ජනතාව බිය වුනේ මොකකටද? ඒ නිසා ඒ උදවිය නොයෙක් ආකාර දේවලුත්, මාර්ගත් කියනවා. මහාප්‍රාඥ වූ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, මොන විදිහේ ධර්මයක පිහිටියොත්ද පරලොවට තියෙන භය නැතුව යන්නේ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

වාචං මනඤ්‌ච පණිධාය සම්‌මා කායේන පාපානි අකුබ්‌බමානෝ
බව්‌හන්‌නපානං ඝරමාවසන්‌තෝ සද්‌ධෝ මුදූ සංවිභාගී වදඤ්‌ඤූ
ඒතේසු ධම්‌මේසු ඨිතෝ චතූසු ධම්‌මේ ඨිතෝ පරලෝකං න භායේති

“සිතත්, වචනයත්, ඉතා යහපත් ලෙස ගුණධර්ම මත පිහිටුවාගෙන, කයිනුත් පව් කරන්නෙ නැත්නම්, ගිහිගෙයි ජීවත් වෙන, තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවාගෙන ඉන්න, මෘදු ගතිගුණ තියෙන, බොහෝ ආහාරපාන ආදිය අනුන්ටත් බෙදා අනුභව කරන, අනුන්ගේ ඉල්ලීමට ඇහුම්කන් දෙන කෙනා, ඔය ගුණධර්ම හතරේ පිහිටියාම පරලොවට භයක් වෙන්න දෙයක් නෑ.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!