සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.6. න ජීරති සුත්තං

1.8.6. දිරා නොයෑම ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිං සු ජීරති කිං න ජීරති කිංසු උප්‌පථෝති වුච්‌චති
කිං සු ධම්‌මානං පරිපන්‌ථෝ කිංසු රත්‌තින්‌දිවක්‌ඛයෝ
කිං මලං බ්‍රහ්‌මචරියස්‌ස කිං සිනානමනෝදකං

“දිරන්නෙ මොනවාද? දිරන්නෙ නැත්තෙ මොනවාද? වැරදි මාර්ගය කියන්නෙ මොකක්ද? ගුණදහමේ හැසිරෙන්න තියෙන බාධකය මොකක්ද? දිවාරාත්‍රී දෙකේ ගෙවිල යන්නෙ මොකක්ද? බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයට තියෙන කිලුට මොකක්ද? වතුර නැතුව නානවා කියල කියන්නෙ මොකක්ද?

කති ලෝකස්‌මිං ඡිද්‌දානි යත්‌ථ චිත්‌තං න තිට්‌ඨති
භගවන්‌තං පුට්‌ඨුමාගම්‌ම කථං ජානේමු තං මයන්‌ති

සිත දියුණු කරගන්න අමාරු වෙන විදිහේ සිදුරු කීයක් ලෝකෙ තියෙනවාද? අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ආවෙ ඔය කාරණේ කොහොමද දැනගන්නෙ කියලයි.”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

රූපං ජීරති මච්‌චානං නාමගොත්‌තං න ජීරති
රාගෝ උප්‌පථෝති වුච්‌චති ලෝභෝ ධම්‌මානං පරිපන්‌ථෝ 
වයෝ රත්‌තින්‌දිවක්‌ඛයෝ ඉත්‌ථී මලං බ්‍රහ්‌මචරියස්‌ස එත්‌ථායං සජ්‌ජතේ පජා
තපෝ ච බ්‍රහ්‌මචරියඤ්‌ච තං සිනානමනෝදකං

“සත්වයන්ගේ රූපයයි දිරල යන්නෙ. නමුත් ඔවුන්ගේ නම් ගොත් දිරල යන්නෙ නෑ. රාගයට තමයි වැරදි මාර්ගය කියල කියන්නෙ. ගුණධර්ම රකින්න තියෙන බාධාව ලෝභකමයි. දිවා-රාත්‍රී දෙකේම වයස තමයි ගෙවිල යන්නෙ. ස්ත්‍රිය තමයි බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයට බලපාන කිලුට කියල කියන්නෙ. මේ සත්ව ප්‍රජාවම ඇලෙන්නෙ ඔතන්ටමයි. කෙලෙස් තවන වැඩපිළිවෙලත්, බඹසර ජීවිතයත් තමයි ‘වතුර නැතිව නෑම’ කියල කියන්නෙ.

ඡ ලෝකස්‌මිං ඡිද්‌දානි යත්‌ථ චිත්‌තං න තිට්‌ඨති
ආලස්සං ච පමාදෝ ච අනුට්‌ඨානං අසංයමෝ
නිද්‌දා තන්‌දි ච තේ ඡිද්‌දේ සබ්‌බසෝ තං විවජ්‌ජයේති

සිත දියුණු කරන්න අමාරු වෙන විදිහේ සිදුරු හයක් ලෝකය තුළ තියෙනවා. අලස බවද, ප්‍රමාදයද, වරදින් නැඟී නොසිටීමද, සංවර නොවීමද, නින්දද, බත් මතයද යන මේ සිදුරු හයයි. ඒ නිසා මේ සිදුරු හය සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කරන්න ඕන.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!