සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.7. ඉස්සර සුත්තං

1.8.7. අධිපති බව ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිංසු ඉස්‌සරියං ලෝකේ කිංසු භණ්‌ඩානමුත්‌තමං
කිංසු සත්‌ථමලං ලෝකේ කිංසු ලෝකස්‌මිං අබ්‌බුදං
කිංසු හරන්‌තං වාරෙන්‌ති හරන්‌තෝ පන කෝ පියෝ
කිංසු පුනප්‌පුනායන්‌තං අභිනන්‌දන්‌ති පණ්‌ඩිතාති

“මේ ලෝකයට අධිපති කවුද? වටිනාකම් ලැබිච්ච දේවල් අතර උතුම් දේ මොකක්ද? ලෝකයේ මළකඩ බැඳිච්ච ආයුධය කියල කියන්නෙ මොකක්ද? ලෝකයේ තියෙන අර්බුදය මොකක්ද? ගෙනයන දේවල් වළක්වන්නේ කවුද? ගෙනියන දේවල් අතර ප්‍රිය වන්නේ කවුද? නුවණැත්තා තමන් වෙතට එන කවුරුන්වද යළි යළිත් පිළිගන්නෙ?”

(භගවා);
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

වසෝ ඉස්‌සරියං ලෝකේ ඉත්‌ථී භණ්‌ඩානමුත්‌තමං
කෝධෝ සත්‌ථමලං ලෝකේ චෝරා ලෝකස්‌මිං අබ්‌බුදං

“ලෝකයේ අධිපති බව ලැබෙන්නේ ලොව වසඟ කරන කෙනාටයි. වටිනාකම් ලැබිච්ච දේවල් අතර උතුම් වන්නේ ස්ත්‍රියයි. ලෝකයේ මළ බැඳිච්ච ආයුධය තමයි ක්‍රෝධය. ලෝකයේ අර්බුදය තමයි සොරුන්.”

චෝරං හරන්‌තං වාරෙන්‌ති හරන්‌තෝ සමණෝ පියෝ
සමණං පුනප්‌පුනායන්‌තං අභිනන්‌දන්‌ති පණ්‌ඩිතාති

“(මහමඟ) අරගෙන යන දේවල් හොරු තමයි වළක්වන්නෙ. (පාත්‍ර-සිවුරු) අරගෙන යන ශ්‍රමණයා ප්‍රිය මනාප කෙනෙකි. නුවණැත්තෝ තමන් වෙත වඩින ශ්‍රමණයාව යළි යළිත් පිළිගන්නවා.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!