සංයුත්ත නිකාය

සගාථ වග්ගෝ

1.8.8. කාම සුත්තං

1.8.8. කැමැත්ත ගැන වදාළ දෙසුම

(දේවතා);
(දෙවියා) :

කිමත්‌ථකාමෝ න දදේ කිං මච්‌චෝ න පරිච්‌චජේ
කිංසු මුඤ්‌චෙය්‍ය කල්‍යාණං පාපිකඤ්ච න මෝචයේති

“යහපත කැමති කෙනා නොදිය යුත්තේ කුමක්ද? ඔහු අත් නොහැරිය යුත්තේ කුමක්ද? ඔහු යහපත් ලෙස නිකුත් කළ යුත්තේ කුමක්ද? ලාමක වූ කවර දෙයක් නිකුත් නොකළ යුතුද?”

(භගවා)
(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ) :

අත්‌තානං න දදේ පෝසෝ අත්‌තානං න පරිච්‌චජේ
වාචං මුඤ්‌චෙය්‍ය කල්‍යාණං පාපිකඤ්‌ච න මෝචයේති

“(අයහපතේ යොදවන්නට) සත්වයා තමාව නොදිය යුතුය. තමාව අත් නොහළ යුතුය. යහපත් ලෙස නිකුත් කළ යුත්තේ වචනයයි. නිකුත් නොකළ යුත්තේ පාපී වචනයි.”

සාදු! සාදු!! සාදු!!!