සූත්‍ර පිටකයට අයත්
ආශ්චර්යවත් ශ්‍රී සද්ධර්මය

"තථාගතප්පවේදිතෝ භික්ඛවේ ධම්මවිනයෝ විවටෝ විරෝචති, නෝ පටිච්ඡන්නෝ"

"පින්වත් මහණෙනිි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද ධර්මවිනය විවෘත වූ විට තමයි බබළන්නේ. වැසුණු විට නොවෙයි."

(අංගුත්තර නිකාය - තික නිපාතය - භරණ්ඩු වර්ගය - 9 සූත්‍රය)