සෙවුම් පරාසය :
සූත්‍ර නාමය
සූත්‍ර නාමය සහ සූත්‍ර අන්තර්ගතය