අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සරල
සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලද ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලා

දීඝ නිකාය

Mahamevnawa-logo

දීඝ නිකාය 1

(සීලස්කන්ධ වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

දීඝ නිකාය 2

(මහා වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

දීඝ නිකාය 3

(පාථික වර්ගය)

මජ්ඣිම නිකාය

Mahamevnawa-logo

මජ්ඣිම නිකාය 1

(මූල පණ්ණාසකය)

Mahamevnawa-logo

මජ්ඣිම නිකාය 2

(මජ්ඣිම පණ්ණාසකය)

Mahamevnawa-logo

මජ්ඣිම නිකාය 3

(උපරි පණ්ණාසකය)

සංයුත්ත නිකාය

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 1

(සගාථ වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 2

(නිදාන වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 3

(ඛන්ධක වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 4

(සළායතන වර්ගය)

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 5

(මහා වර්ගය 1)

Mahamevnawa-logo

සංයුත්ත නිකාය 5

(මහා වර්ගය 2)

අංගුත්තර නිකාය

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 1

(ඒකක, දුක, තික නිපාත)

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 2

(චතුක්ක නිපාත)

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 3

(පඤ්චක නිපාත)

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 4

(ඡක්ක, සත්තක නිපාත)

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 5

(අට්ඨක, නවක නිපාත)

Mahamevnawa-logo

අංගුත්තර නිකාය 6

(දසක, ඒකාදසක නිපාත)

ඛුද්දක නිකාය

Mahamevnawa-logo

ඛුද්දක නිකාය 1

(ඛුද්දකපාඨ පාළි, ධම්මපද පාළි, උදාන පාළි, ඉතිවුත්තක පාළි)

Mahamevnawa-logo

ඛුද්දක නිකාය 2

(විමාන වත්ථු , ප්‍රේත වත්ථු)

Mahamevnawa-logo

අපේ බුදු සමිඳු තවම වැඩ වෙසෙති

(සුත්ත නිපාතය)

Mahamevnawa-logo

නුවණැතියන් ශ්‍රී සද්ධර්මයට පමුණුවන අසිරිමත් පොත් වහන්සේ

(නෙත්තිප්ප්‍රකරණය)

Mahamevnawa-logo

ඒ අමා නිවන් දුටු රහතන් වහන්සේලා

(ථේර ථේරී ගාථා)


මේ සියලු සදහම් ග්‍රන්ථ ඔබට දිවයින පුරා ඇති ඕනෑම මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවකින් හා
බොරැල්ලේ YMBA ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි ත්‍රිපිටක සදහම් පොත් මැදුරෙන් ලබාගත හැකියි.


විමසීම්

මහාමේඝ ප්‍රකාශකයෝ

වඩුවාව, යටිගල්ඔලුව, පොල්ගහවෙල
දුරකතන – (+94) 37 205 3300 / (+94) 76 8255 703
ඊමේල් – mahameghapublishers@gmail.com


ත්‍රිපිටක සදහම් පොත් මැදුර

අංක 70/A/7/OB, YMBA ගොඩනැගිල්ල, බොරැල්ල, කොළඹ 08
දුරකතන – (+94) 77 47 47 161 / (+94) 11 425 59 87
ඊමේල් – thripitakasadahambooks@gmail.com


මෙම සදහම් ග්‍රන්ථ තැපැල් මගින් නිවසට ම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා විමසන්න - (+94) 76 8255 703

For online orders you can go to Amazon.com or Ceypearl.com